เงื่อนไขและข้อตกลง

การซื้อสินค้าและบริการจาก Com2U จำกัด อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยตกลงที่จะซื้อหรือรับสินค้าหรือบริการจาก Com2U, คุณยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้และเงื่อนไขโดยไม่มีข้อ จำกัด หรือคุณสมบัติ

1.0 คำนิยาม

ในเงื่อนไขเหล่านี้ :

“เงื่อนไข”หมายถึงเงื่อนไขเหล่านี้จากการจัดหาสินค้าและบริการ;

“ลูกค้า”หมายความว่าเป็นคนที่ บริษัท หรือ บริษัท ร่วมกันและต่างถ้ามีมากกว่าหนึ่งร้องขอว่าสินค้าหรือบริการจาก Com2U;

“สินค้า”หมายความว่าสินค้าทั้งหมดและสินค้าอื่น ๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ ) จัดจำหน่ายโดย Com2U ให้แก่ลูกค้า;

“บริการ”หมายถึงการบริการทั้งหมดจัดทำโดย Com2U ให้แก่ลูกค้า;

“ตัวแทน”หมายความว่าสมาชิกของพนักงานใด ๆ ที่เป็นที่เว็บไซต์ของคุณที่เป็นตัวแทนของ Com2U;

“Com2U”หมายความว่า Com2U จำกัด และ

“พรรค”และ”ภาคี”หมายถึงต่างกันและไม่ร่วมกัน Com2U และ / หรือลูกค้าที่เป็นบริบทจะกำหนด

2.0 เกณฑ์ในการทำสัญญา

2.1 เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นโดย Com2U ในการเขียนเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้เฉพาะกับสัญญาสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการโดย Com2U ให้แก่ลูกค้าทุกวันและไม่สามารถที่แตกต่างกันหรือแทนที่โดยเงื่อนไขอื่น ๆ หรือเงื่อนไขโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Com2U .

2.2 เขียนใบเสนอราคาใด ๆ ที่ให้บริการโดย Com2U ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับการเสนออุปทานของสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องเป็นเวลา 10 วันและเป็นเพียงการเชิญให้แก่ลูกค้าที่จะสั่งซื้อตามใบเสนอราคาว่า เงื่อนไขเหล่านี้อาจจะเสริมด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมในใบเสนอราคาของ Com2U ซึ่งไม่ขัดกับเงื่อนไขเหล่านี้

3.0 ค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน

3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการจะต้องทำด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตในหรือก่อนที่จะเสร็จสิ้นการจัดหาสินค้าและ / หรือบริการที่ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีเครดิตกับ Com2U

3.2 ทั้งหมดจะมีการเข้าชม Com2U ค่าใช้จ่ายและจะมีค่าบริการในอัตราที่ยกมาให้คุณทางโทรศัพท์ก่อนที่เราจะส่งตัวแทนของเราในเว็บไซต์ของคุณ ใด ๆ ที่ทำงานพิเศษที่คุณต้องการจะยกมาและยืนยันโดยศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเราก่อนที่เราจะปฏิบัติงาน

3.3 สินค้าทั้งหมดที่จัดทำโดย Com2U จะมีค่าบริการแยกต่างหากจากการให้บริการ

3.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย Com2U ในความสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการใด ๆ Com2U อาจแตกต่างกันราคาของสินค้าหรือบริการเพื่อที่จะใช้บัญชีของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

3.5 การขนส่งหรือโทรออกค่าธรรมเนียมอาจนำมาใช้ในอัตราที่ขึ้นอยู่กับสถานที่ของลูกค้า

เริ่มต้นการชำระเงิน 4.0

4.1 ถ้าค่าเริ่มต้นของลูกค้าในการชำระเงินตามกำหนดของจำนวนเงินที่จ่ายให้กับ Com2U หรือถ้ามีการตรวจสอบใด ๆ วาดโดยลูกค้าเป็นเกียรติแล้วซึ่งเป็นเงินแล้วเนื่องจากเป็นเงินทั้งหมดที่มีการสั่งจ่ายโดยลูกค้าเพื่อ Com2U ที่ วันในภายหลังในบัญชีใด ๆ ที่จะต้องชำระและเจ้าหนี้การค้าได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าและ Com2U อาจให้โดยปราศจากอคติใด ๆ สิทธิอื่น ๆ หรือแก้ไขให้มันใช้ได้ : –

(ก) มีการคิดดอกเบี้ยลูกค้าเกี่ยวกับการสรุปผลใด ๆ เนื่องจากในอัตรา 2% สูงกว่าอัตราการอ้างอิงขององค์กรของธนาคารหลักของ Com2U ดอกเบี้ยนี้จะต้องคำนวณรายวันและประกอบทุกๆ 30 วันสำหรับช่วงเวลานับจากวันที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระเงินเต็ม; และ

(ข) ค่าใช้จ่ายของลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าใช้จ่าย (รวมถึงคณะกรรมการการจัดเก็บหนี้และค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายตามกฎหมายบนพื้นฐานของการชดใช้ค่าเสียหายเต็มรูปแบบและเสียชื่อเสียงค่าธรรมเนียมตรวจสอบ) ได้ประสบหรือเกิดขึ้นโดย Com2U เกิดจากการเริ่มต้นและใน Com2U การกระทำสิ่งที่เป็นการสมควร กู้คืนจำนวนเงินใด ๆ อันเนื่องจาก (ซึ่งสำหรับหลีกเลี่ยงข้อสงสัย, ให้หมายความรวมถึงการมีส่วนร่วมเป็นหน่วยงานจัดเก็บหนี้ที่จะแสวงหาการกู้คืนเป็นจำนวนเงินเนื่องจาก); และ

(ค) การหยุดหรือระงับการสำหรับรอบระยะเวลาเช่น Com2U เห็นสมควรอุปทานของสินค้าเพิ่มเติมหรือบริการใด ๆ ให้แก่ลูกค้าและ

(ง) โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการเขียนให้กับลูกค้าที่บอกเลิกสัญญากับลูกค้าใด ๆ เพื่อให้ห่างไกลเป็น unperformed โดย Com2U; โดยไม่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของ Com2U ภายใต้สัญญาใด ๆ

4.2 ข้อ 4.1 อาจจะอาศัยที่ตัวเลือกในการ Com2U ที่ :

(ก) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่เขาหรือเธอจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายหรือเข้าสู่โครงการใดของการจัดหรือมอบหมายใด ๆ หรือองค์ประกอบที่มีหรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของเขาหรือเธอหรือระดับชั้นของหรือเจ้าหนี้ของตนใด ๆ โดยทั่วไปหรือ

(ข) ในกรณีที่ลูกค้าเป็น บริษัท ที่จะเข้าสู่โครงการใดของการจัดหรือการกำหนดองค์ประกอบใด ๆ หรือมีหรือเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้หรือระดับชั้นของเจ้าหนี้โดยทั่วไปใด ๆ หรือมีการชำระบัญชีเป็นผู้ชำระบัญชีชั่วคราวผู้ดูแลระบบรับหรือ รับและผู้จัดการได้รับการแต่งตั้งหรือการกระทำใด ๆ จะมาหาหรือมีมุมมองในการชำระบัญชี (รวมถึงการชำระบัญชีชั่วคราว), คดเคี้ยวขึ้นหรือยุบโดยไม่ต้องคดเคี้ยวขึ้นของลูกค้า

5.0 การส่งผ่านของทรัพย์สิน

5.1 จนกว่าจะชำระเงินเต็มรูปแบบในการล้างจะได้รับ Com2U สำหรับสินค้าทั้งหมดที่จัดทำโดยให้ลูกค้าเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่อื่น ๆ เนื่องจากการ Com2U โดยลูกค้า :

(ก) ชื่อและคุณสมบัติในสินค้าทั้งหมดที่ยังคงตกเป็นของ Com2U และไม่ส่งผ่านไปยังลูกค้านั้น

(ข) ลูกค้าจะต้องถือสินค้าที่เป็นผู้ดูแลสินค้าไว้วางใจและตัวแทนสำหรับ Com2U;

(c) ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าที่แยกต่างหากจากสินค้าของตนและรักษาไว้ซึ่งการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ลูกค้าจะต้องถือเงินที่ได้จากการขายใด ๆ ของสินค้าที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือสำหรับ Com2U ในบัญชีที่แยกต่างหากความล้มเหลว แต่จะทำเช่นนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะจัดการกับเงินที่ได้เป็นมรดก;

(ง) อาจ Com2U โดยไม่ต้องแจ้งให้ใส่สถานที่ใด ๆ ที่จะต้องสงสัยว่าสินค้าอาจจะและลบออกแม้จะมีสิ่งที่พวกเขาอาจได้รับที่แนบมากับสินค้าอื่นที่ไม่ได้ทรัพย์สินของ Com2U และเพื่อการนี​​้ลูกค้าอย่างถาวร Com2U ใบอนุญาตดังกล่าวเพื่อป้อน อาคารสถานที่และยัง indemnifies Com2U และค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับการเรียกร้องความต้องการหรือการกระทำโดยบุคคลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

6.0 ความเสี่ยงและการประกันภัยสำหรับฮาร์ดแวร์บรรจุ / ซอฟแวร์หรือวัสดุสิ้นเปลือง

ความเสี่ยงในสินค้าและความรับผิดชอบในการประกันทั้งหมดของการโจรกรรมความเสียหายหรืออย่างอื่นใดในส่วนของสินค้าที่จะส่งผ่านไปยังลูกค้าทันทีที่การส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยลูกค้า

7.0 การรับประกัน Com2U

7.1 หาก Com2U จะไม่สามารถวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาใด ๆ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้กับลูกค้า Com2U ไม่รับประกันว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่วินิจฉัยมัน

7.2 สินค้าและบริการทุกเครื่องจะต้องปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเป็นระยะเวลา 10 วันนับจากวันที่ส่งมอบ

7.3 หากคุณพบเป็นส่วนหนึ่ง / ซอฟต์แวร์ล้มเหลวครั้งแรกที่เราจะแก้ไขปัญหาระบบที่มีคุณทางโทรศัพท์ทาง e – mail หรือผ่านการสนทนาออนไลน์หากเราระบุว่าปัญหาที่คุณจ่ายจะมีการแก้ไขยังคงมีอยู่แล้วเราจะส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง จากช่างเทคนิคของเราเพื่อซ่อมแซมปัญหาเดิมฟรี * ค่าใช้จ่าย

7.4 ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดหรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาถูกปกคลุมด้วยการรับประกันผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย / (กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์บุคคลสำหรับเงื่อนไขของพวกเขา)

7.5 ไม่มีสิ่งใดในข้อ 7 นี้มีวัตถุประสงค์โดยบุคคลที่จะและจะไม่ถูกตีความหรือการตีความที่จะเป็นตัวแทนของระยะเวลาการรับประกันหรือเงื่อนไขที่การดำเนินการใช้หรือการทำงานของสินค้าใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดย Com2U (รวมถึงการใด ๆ ซอฟแวร์) จะได้รับอย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าสินค้าดังกล่าวทั้งหมดและผลิตภัณฑ์ (และเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตภัณฑ์การสื่อสารโดยทั่วไป) อาจมีข้อผิดพลาด (หรือ”โรคจิต”) และอาจพบปัญหาที่ไม่คาดคิดและตามประสบการณ์ของลูกค้าอาจหยุดทำงานและข้อผิดพลาดในการใช้งานของสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ โดยไม่ จำกัด ภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในข้อ 9, ลูกค้าจะใส่ในขั้นตอนการปฏิบัติภายในสถานที่ที่เหมาะสมและกระบวนการในการเปิดใช้งานเพื่อลดความไม่สะดวกและส่งผลกระทบใด ๆ จากการหยุดทำงานดังกล่าวหรือข้อผิดพลาด

7.6 Com2U จะปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนซึ่งสามารถดูได้ที่นี่ ลูกค้าต้องอ่านและให้ถือว่าเป็นผู้ได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ลูกค้าตกลงและยินยอมอย่างถาวรที่จะใช้ Com2U ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

* ถ้าเมื่อที่บ้านหรือสำนักงานของคุณช่างเทคนิคของเราระบุว่าปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานก่อนหน้าของเราก็จะแจ้งให้ทราบนี้และคุณจะมีทางเลือกที่จะจ่ายสำหรับการบริการต่อไปหรือเราสามารถออกจากเครื่องที่เป็นอยู่ .

8.0 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

8.1 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อทุกปัจจัยการผลิตข้อมูลลักษณะของการใช้สินค้าโดยทั้งหมดบรรดาผู้ที่ให้การเข้าถึงและผลทั้งหมดที่ได้มาและผลอื่น ๆ ของการประมวลผลดังกล่าว

8.2 ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามที่ค่าใช้จ่ายของตัวเองที่มีคำแนะนำใด ๆ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ของสินค้ารวมทั้งการปรับเปลี่ยนใด ๆ หรือเปลี่ยนที่จำเป็นในส่วนของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอุบัติเหตุหรือหลักประกันในการใช้ของสินค้าที่

8.3 ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการที่มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและมีข้อมูลที่จะใช้ของสินค้าและให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่จัดทำโดย Com2U และ / หรือผู้ผลิตบุคคลที่สามเวลา

8.4 ลูกค้าจะต้องรายงานข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดในการดำเนินงานของด้านใด ๆ ของสินค้าหรือการให้บริการใด ๆ ที่สอดคล้องกับความผิดพลาดในการรายงานขั้นตอนการใช้งานจากเวลาถึงเวลาที่

8.5 ลูกค้าจะต้องดำเนินการ”ทำความสะอาด”โดยทั่วไปการทดสอบการปรับและ / หรือการบำรุงรักษาตามคำแนะนำของ Com2U ในส่วนของสินค้าใด ๆ ที่จัดทำโดย Com2U เพื่อเพิ่มความพร้อมของและประสิทธิภาพการทำงานของสินค้าหรืออนุญาตให้ประสิทธิภาพการทำงานโดย Com2U ใด ๆ ของพันธกรณี ภายใต้ข้อตกลง

8.6 ลูกค้ายอมรับที่จะใช้ความระมัดระวังเนื่องจากและดำเนินการตามข้อควรระวังดังกล่าวซึ่งอาจจะแนะนำโดย Com2U หรือจำเป็นเป็นอย่างอื่นเป็นเรื่องของความรอบคอบในการเชื่อมต่อกับประสิทธิภาพการทำงานโดย Com2U ใด ๆ ของพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงตัวอย่างเช่น แต่ไม่ จำกัด ทั่วไปของ ดังกล่าวข้างต้นให้คำปรึกษาพนักงานของการรีสตาร์ทระบบหรือหยุดทำงานกำหนดเวลาการบันทึกข้อมูลความผิดพลาดและจะร่วมมือกับกิจกรรมการบริหารจัดการระบบอื่น ๆ เช่น แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการใช้การทดสอบการวินิจฉัยและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานงาน

8.7 ลูกค้าจะต้องเป็นคำพื้นฐานของเงื่อนไขเหล่านี้สำรองข้อมูลทั้งหมดของซอฟแวร์และไฟล์ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนและ / หรือที่ใด ๆ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ก็อาจมีก่อนการมาถึงของตัวแทนในการ Com2U Com2U และ / หรือบุคคลที่ผู้ให้บริการที่สามของการไม่ต้องรับผิดชอบตลอดเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลใด ๆ เช่นซอฟต์แวร์หรือไฟล์ใด ๆ

9.0 การเข้าถึง

9.1 ตัวแทน Com2U ต้องมี

การเข้าถึงที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจของคุณและคอมพิวเตอร์ (s) และ / หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง (s) เพื่อเป็นเซอร์วิส
ได้รับความยินยอมและความร่วมมือในการป้อนที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจของคุณของคุณ
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยพื้นที่ทำงาน
พลังงานไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการ on – site, บุคคลอย่างน้อยอายุ 18 ปีจะต้องนำเสนอในระหว่างการให้บริการในช่วงเวลาทั้งหมดที่มีให้

หากตัวแทน Com2U กำหนดว่าเงื่อนไขเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตอบสนองการให้บริการจะถูกปฏิเสธและค่าใช้จ่ายการยกเลิกการประเมิน B800

10.0 ข้อ จำกัด ของการบริการ

10.1 Com2U และ / หรือบุคคลที่สามผู้ให้บริการของบริการสงวนสิทธิ์ที่จะละเว้นจากการให้บริการหรือบริการใด ๆ ทั้งหมดที่สั่งซื้อและคืนเงินของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนถ้าความต้องการของระบบขั้นต่ำจะไม่พบหรือหากเงื่อนไขทางเทคนิค (ดู 9.0 คำสั่ง) การ หรือความต้องการของลูกค้าเป็นที่ผิดปกติอย่างกว้างขวางหรือเกินขอบเขตของสัญญาการให้บริการนี​​้ตามที่กำหนดพอสมควร Com2U

11.0 เหตุสุดวิสัยกองทัพ

11.1 หาก Com2U และ / หรือความสามารถในการให้บริการบุคคลที่สามให้บริการเป็นพิการตามสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของ Com2U และ / หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Com2U และ / หรือผู้ให้บริการของบุคคลที่สามอาจจะเลือกที่จะไม่ให้ บริการ

12.0 ข้อ จำกัด ในการเยียวยา

12.1 ไม่มีสถานการณ์ใดที่จะต้อง Com2U และ / หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับความเสียหายใด ๆ รวมทั้งโดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ ทางอ้อมเกิดความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผลกำไรสูญเสียเงินออมหรือรายได้ , สูญหายหรือเสียหายของข้อมูลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการโดย Com2U และ / หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือออกจากการติดตั้ง de – installation, การใช้หรือไม่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือเครือข่ายที่เป็นผลมาจากการบริการที่มีให้ภายใต้ข้อตกลง

12.2 Com2U ไม่ต้องรับผิดสำหรับความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการทำงานเนื่องจากสาเหตุนอกเหนือการควบคุม หากความสามารถของ Com2U ให้บริการลดความล้มเหลวจะให้ความร่วมมือของคุณหรือสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของ Com2U ที่ Com2U อาจเลือกที่จะไม่ให้บริการ บริการนอกจากนี้ยังสามารถปฏิเสธถ้าเงื่อนไขเป็นอันตรายหรือไม่แข็งแรงเป็นปัจจุบันรวมทั้งการละเมิดที่เป็นไปได้รหัส สำหรับการใด ๆ ยกเลิกการติดตั้งให้บริการ, Com2U จะไม่รับผิดชอบซ่อมแซมความเสียหายใด ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับที่อยู่อาศัยของคุณ

12.3 ในกรณีที่มีข้อ จำกัด ในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือแล้วหนี้สินรวมของ Com2U อาจจะไม่เกินจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้โดยลูกค้าที่มี Com2U กับสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการเรียกร้องที่ทำโดยลูกค้าใด ๆ

13.0 ข้อจำกัดความรับผิดและปล่อย

13.1 โดยการลงนามในแบบฟอร์มของเราคุณยินยอมที่จะปล่อยค้างไว้ Com2U ไม่เป็นอันตรายและ / หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามจากและป้องกันการสูญเสียความรับผิดหรือความเสียหายรวมทั้งโดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ ทางอ้อมเกิดความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง, ค่าใช้จ่าย , ค่าใช้จ่าย, กำไร, เงินฝากออมทรัพย์ที่สูญหายหรือกำไรหรือมีความรับผิดที่คุณเจ้าของหรือผู้เช่าอาจประสบเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการโดย Com2U ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียข้อมูลหรือการขาดการทำงานในส่วนใดหรือองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณและ / หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของคุณ (ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของผนังชั้น baseboards, ฯลฯ ) เป็น ผลจากการ Com2U และ / หรือตัวแทนผู้ให้บริการบุคคลที่สามของคู่ค้าและ / หรือบุคคลที่สามผู้ให้บริการโดยไม่คำนึงถึงของการรับประกันของการสละสิทธิ์และสละบริการเฉพาะและถือว่าการชำระบัญชีความเสียหายและเป็นประมาณการที่เหมาะสมของความเสียหายให้กับ คุณ

Visit Microsoft website Visit IBM website Visit Conpaq website Visit Acer website Visit HP website Visit Apple website